Naudojimosi biblioteka taisyklės

I. Bendroji dalis

 

1. Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

2. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui  spaudinių ir kitų dokumentų prieinamumą, teikiamos informacijos pilnumą.

3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas iš bibliotekos mokamų paslaugų sąrašo,  kurį tvirtina gimnazijos direktorius vadovaudamasis Kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.ĮV-502.

 

II. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas

 

4. Visi asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kt. dokumentais, supažindinami su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir, pasirašęs skaitytojo formuliare, įsipareigoja jas vykdyti.

5. Bibliotekos abonemento paslaugomis gali naudotis gimnazijos mokiniai, mokytojai, bei kiti darbuotojai.

 

III. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo tvarka

 

6. Skaitytojai į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, išskyrus mokomąją literatūrą ir chrestomatijas, kurios gali būti išduodamos mokslo metams.

7. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, periodiniai leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik gimnazijos bibliotekoje.

8. 1 – 4 klasių moksleiviams vienu metu išduodama iki 3 knygų.

 

IV. Skaitytojo teisės

 

9. Gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui į namus.

10. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.

11. Lankytis bibliotekos rengiamose parodose ar kituose renginiuose.

 

V. Skaitytojo pareigos

 

12. Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus.

13. Neišsinešti spaudinių ir kt. dokumentų, jeigu jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.

14. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems lankytojams.

 

VI. Skaitytojo atsakomybė

 

15. Praradęs ar sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu.

16. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius ir kitus dokumentus atsako tėvai arba globėjai.

17. Pabaigęs gimnaziją ar dėl kitų priežasčių nutraukę mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.

18. Bibliotekos skaitytojams, pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, gali būti atimta teisė naudotis biblioteka terminuotai arba visam laikui.

19. Mokytojas, kurio darbo sutartis su mokykla nutraukiama, privalo bibliotekai grąžinti visas knygas, vadovėlius bei kitas mokymo priemones.

 

VII.  Skaitytojų darbo su kompiuteriais (IT) tvarka

 

20. Bibliotekos kompiuteriais gali naudotis visi moksleiviai, mokytojai ir kiti gimnazijos darbuotojai, užsiregistravę „Kompiuterių  naudotojų registracijos“ žurnale.

21. Kompiuteriai naudojami tik mokymo ir mokymosi tikslams, su kompiuteriu dirbama 1 valandą.

22. Darbui prie kompiuterių pirmumo teisę turi:

• mokytojai, norintys vesti pamoką, papildomo ugdymo užsiėmimus;

• mokiniai su mokytojo nukreipimu;

• mokiniai, atliekantys projektus, rašantys referatus ir kt.

23. Informacijos nepalikti ant darbalaukio, nekeisti darbalaukio fono, neįdiegti (ir neištrinti) programų bei kitų darbų be darbuotojų leidimo,  savavališkai nejunginėti technikos priemonių.

24. Baigus darbą kompiuterizuota darbo vieta paliekama tvarkinga.

 

 

Mokamos paslaugos (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 13 d. sprendimas  Nr.TS-198)

 

Kopijavimas

A4 formato 1 psl. – 0,03 Eu