Logopedas

Logopedo teikiamos paslaugos:

Gimnazijos logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.

Gimnazijos logopedė:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
 • siūlo skirti švietimo (logopedo) pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
 • bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 •  sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 •  šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir  kalbos sutrikimus;
 • esant poreikiui padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir sutrikimų lavinimui;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • pagal galimybes taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

                                        LOGOPEDĖS GITANOS DANILEVIČIENĖS DARBO GRAFIKAS

                                                                              2019-2020 m. m.

Antradienis

 

11.00 – 15.20