Ugdymas karjerai

Apie projektą

Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

(I etapas)

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Šiuo metu bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose trūksta vieningos ugdymo karjerai sistemos, kuri padėtų mokiniams išsiugdyti karjeros valdymo kompetencijas, stokojama karjeros veiklų koordinatorių, įvaldžiusių modernius ugdymo karjerai metodus ir priemones.

Todėl projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

 

Projekto vykdytojai siekia:

  • Modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
  • Sukurti ir įdiegti  ugdymo karjerai stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose  ir profesinio mokymo įstaigose;

 

Projekto įgyvendinimo metu nuo 2012 rudens Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teiks už ugdymą karjerai atsakingi mokyklos švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologai, iš išorės talkinantys konsultantai. Vyresniųjų klasių mokiniai galės rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasieks mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

(Mokinių ugdymo karjerai informacinės svetainės (mukis) medžiaga)

 

Karjeros paslaugų sistema – organizuotų poveikio priemonių, skirtų padėti asmenims sąmoningai rinktis švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą, visuma.

 

Karjeros paslaugas sudaro:

 ● ugdymas karjerai;

 ● karjeros konsultavimas;

 ● karjeros informavimas (kartu su profesiniu veiklinimu).

 

Ugdymo karjerai uždaviniai:

1. skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

2. plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio ir profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;

3. ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;

4. skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

5. išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus.

 

Karjeros konsultavimo uždaviniai:

1. padėti spręsti karjeros problemas, susijusias su asmeniniais, socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba patarti kreiptis į kitus specialistus;

2. padėti spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (individualaus ugdymo plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;

3. suteikti galių mokiniui veiksmingai kelti karjeros ir (ar) gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;

4. suteikti mokiniui galių veiksmingai priimti sprendimus, susijusius su karjera – sprendimais dėl mokymosi, saviraiškos, darbo;

5. padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už  sprendimus;

6. padėti mokiniui geriau pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui);

7. patarti darbo paieškos klausimais;

8. palengvinti perėjimą iš vienos mokymosi aplinkos į kitą (pvz., iš bendrojo ugdymo mokyklos į aukštąjį mokslą arba iš profesinio mokymo į darbo rinką).

 

 Karjeros informavimo uždaviniai:

1. rinkti ir sisteminti tikslinių grupių poreikius atitinkančią karjerai aktualią informaciją, padaryti ją prieinamą mokiniams;

2. informuoti apie mokymąsi ir studijas toje pačioje ir aukštesnėje pakopoje, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, priėmimo taisykles;

3. informuoti apie profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (kvalifikacijų paklausą, atlyginimus);

4. informuoti apie įgyjamų kvalifikacijų ir profesijų sąsajas, kvalifikacijas, kvalifikacijų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes;

5. informuoti apie įsidarbinimo ir profesinės karjeros galimybes;

6. informuoti apie Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS), kitas karjerai planuoti aktualias informacines sistemas ir informacijos šaltinius;

7. informuoti apie karjeros paslaugas teikiančias institucijas.

 

Profesinio veiklinimo uždaviniai:

1. organizuoti darbo veiklos stebėjimą bei praktinę veikla įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinį mokymą, įgytos patirties aptarimą ir kt.;

2. padėti formuoti tolesnio mokymosi kryptį pagal įgytą patirtį;

plėtoti mokinių žinias ir sampratą apie ūkio šakas ir sektorius, įmones, įstaigas, ekonomiką ir finansus;

3. padėti pritaikyti mokinių žinias ir gebėjimus darbo aplinkoje;

4. skatinti mokinius tirti karjeros galimybes;

5. padėti mokiniams įgyti realaus darbo patirtį;

6. stiprinti mokinių teigiamą nuostatą mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu.

 

Ugdymas karjerai apibrėžiamas kaip kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas kuriamosios sąveikos pagrindu.

 

Ugdymo karjerai programos tikslaspadėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėjant ir mokantis visą gyvenimą.

 

Ugdymo karjerai turinys

Ugdymo karjerai turinį formuoja karjeros kompetencijų struktūra ir jų tarpusavio ryšiai. Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis:

 

karjeros kompertencijos

 

 

 (Ugdymo karjerai Mokytojo knygos medžiaga)